Algemene zaken

Dijkversterking

De dijkversterking door het HHNK is ingegeven vanuit het landelijke Hoogwater Beschermingsprogamma. Het doel was de dijk van Den Oever zodanig te versterken, dat ze een storm die zich eens per 4000 jaar zou voordoen kan weerstaan. De eerste overleggen met het HHNK dateren uit 2008 en zorgden voor veel maatschappelijke onrust in Den Oever. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een projectplan waar zowel de bewoners als de industriegroep en zakenclub zich in konden vinden. Uitvoering heeft plaatsgevonden van oktober 2017 tot en met augustus 2019.

Deelname aan DNA

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & Water, Economie & Water en Natuur & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. Voorlopig blijven we nog samenwerken: tot 2023 begeleiden we samen het proces rond de versterking van de Afsluitdijk.

Brug Vlieterstraat

Net als bij het voetpad aan de Havenweg is de aanleg van deze brug een grote verbetering van de verkeersveiligheid.

Voetpad Havenweg

Dit is het deelproject dat als eerste werd uitgevoerd. Medio 2013 is het voetpad aan de noordkant van de Havenweg aangelegd. Het betekende een grote stap voorwaarts voor de verkeersveiligheid.

Aanpassen Oeverdijk

Na afronding van de dijkversterking worden de Voorstraat, Beursdijk en Oeverdijk heringericht. In mei 2020 zijn hiervoor de eerste verkennende stappen gezet. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2021.

Herbestemming oude Dekamarkt

Sinds het verplaatsen van de Deka naar de Havenweg zoeken we naar een passende invulling van de vrijgekomen ruimte. De afgelopen jaren heeft het HHNK het gebouw gebruikt als projectbureau. Hoewel het pand geen gemeentelijk eigendom is, zoekt gemeente Hollands Kroon mee naar nieuwe mogelijkheden. Inmiddels zijn er goede plannen ingediend voor een aanpassing van het gebouw.